Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Paperiinan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2023. Päivitetty viimeksi 12.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Paperiina, 3357032-5

Ylitalontie 15, 91800 Tyrnävä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Heidi Korhonen, heidi@paperiina.fi

3. Rekisterin nimi

Paperiina verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Paperiina verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausten käsittelyä, toimitusta ja maksujärjestelyjä varten sekä mahdollisiin yhteydenottoihin verkkokauppatilauksiin liittyen.

5. Rekisterin tietosuojasisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Paperiinan verkkokaupan käyttäjistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käytettäessä. Asiakastietoja saadaan myös asiakkaan tehdessä tilauksen www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisissa ja muissa vastaavanlaisissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa. Tietoja luovutetaan luotetuille sopimuskumppaneille vain tarvittaessa.

  - maksunvälittäjälle, jotta asiakas voi maksaa tilauksensa

  - kuljetusliikkeelle, jotta tilaus voidaan lähettää asiakkaalle

  - luotonmyöntäjälle, jos asiakas maksaa osamaksulla tai laskulla

  - kirjanpitäjälle, jotta kirjanpito hoituu lainmukaisesti

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperiina verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti ja tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin tietoihin pääsevät vain yrityksen avainhenkilöt ja rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen heidi@paperiina.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen heidi@paperiina.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).